§ 1

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Casa de Flamingos w miejscowości El Mojon, Hiszpania
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Właścicieli domu oraz zasady przebywania na terenie hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest w obiekcie oraz na stronie internetowej hotelu www.casadeflamingos.com
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty pobytowej.

§ 2

Regulamin rezerwacji pobytu i anulowania rezerwacji

 1. W celu rezerwacji terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 30% kwoty całkowitej, w ciągu 3 dni od zrobienia wstępnej rezerwacji poprzez system rezerwacyjny  – na walutowy rachunek bankowy w EURO: Radosław Krzysztof Jaśkiewicz IBAN PL56249010570000990289526843
 2. Wszelkie płatności za pobyt są uiszczane wyłącznie w walucie EURO.
 3. Pozostałą kwotę należną za cały okres najmu, należy uiścić  w całości najpóźniej 10 dni przed przyjazdem w wyznaczonym terminie do Casa de Flamingos na podany powyżej rachunek bankowy. 
  W przypadku braku wpłaty, rezerwacja i zadatek przepadają.
 4. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia gotówką kaucji,  w wysokości 100 EURO, w dniu zameldowania.
 5. Zwrot kaucji nastąpi niezwłocznie po zakończeniu okresu najmu i sprawdzeniu stanu mieszkania, gotówką lub na rachunek bankowy Najemcy, w ciągu 3 dni roboczych jeżeli nie będzie możliwe natychmiastowe sprawdzenie usterek. 
 6.  W przypadku stwierdzenia rażących szkód w apartamencie przez opiekuna, zwrot kaucji zostanie wstrzymany do momentu naprawy/ wymiany sprzętu. 
  Jeśli koszty naprawy / wymiany sprzętów przekroczą kwotę kaucji, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia pozostałych kosztów (na podstawie paragonów i faktur).
 7. Opłata za sprzątanie po pobycie wynosi 130 EURO. Płatność należy dokonać przy wpłacie na konto bankowe lub na koniec pobytu opiekunowi domu. 
 8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji w przypadku tzw. wyższej konieczności (np. zalanie, szkody wyrządzone przez ostatnich Najemców, które uniemożliwiają pobyt). Wynajmujący w takiej sytuacji odda niezwłocznie całą dotychczas przelaną kwotę, a Najemca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zwrotu podwójnego zadatku.
 9. Najemca może anulować rezerwację w każdym momencie. 
  W przypadku anulowania rezerwacji:
  • do 30 dni przed datą przyjazdu – zadatek zostaje zwrócony, rezerwacja jest anulowana,
  • od 29 dnia przed datą przyjazdu – Wynajmujący obciąży Gościa opłatą w wysokości 30 procent wartości rezerwacji  (przepadek zadatku),
  • od 19 dnia przed datą przyjazdu – Wynajmujący obciąży Gościa opłatą w wysokości 50 procent wartości rezerwacji  (przepadek zadatku),
  • od 14 dnia przed datą przyjazdu – Wynajmujący obciąży Gościa pełną opłatą wartości rezerwacji.
 10. Warunki pobytu długoterminowego mogą być ustalane indywidualnie, na podstawie odrębnych ustaleń / umowy.

§ 3

Regulamin Użytkowania domu Casa de Flamingos

 1. Apartament wynajmowany jest na doby, tygodnie lub miesiące. Minimum 4 doby, chyba że Strony ustalą inaczej.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00, do godziny 11:00 dnia następnego o ile nie zapadną inne ustalenia. Można umówić się na inne godziny zameldowania/ wymeldowania bezpośrednio z Opiekunem mieszkania, o ile nie zakłóci to trwającego pobytu lub kolejnego meldunku Gości.
 3. Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli gość nie określił inaczej.
 4. Casa de Flamingos uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Wydanie apartamentu następuje po okazanego Opiekunowi mieszkania dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy do domu, oraz zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem.
 6. Opiekun domu może odmówić wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób i mienia, jak również w przypadku gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Najemcę postanowień Regulaminu.
 7. W apartamencie w godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna, wobec czego osoby tam przebywające nie mogą swoim zachowaniem zakłócać spokoju innych  mieszkańców. W przypadku hałasów i awantur sąsiedzi mają prawo zadzwonić po policję, co może wiązać się z nałożeniem mandatu.
 8. Najemca apartamentu nie może podnajmować go osobom trzecim ani oddawać w bezpłatne użytkowanie, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 9. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 10. Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z opiekunem domu.
 11. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Casa de Flamingos przedmiotów stanowiących wyposażenie domu. 
 12. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju w godzinach 7.00 – 22.00.

§ 4

Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Casa de Flamingos pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Casa de Flamingos jest dostępny również dla zwierząt domowych. Pupile powinny zostać zgłoszone wcześniej. 
 3. Wszystkie szkody w mieniu Casa de Flamingos bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez właściciela domu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierzęcia. 
 4. Za niepoinformowanie opiekuna domu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 300 euro. 
 5. Na terenie całego Casa de Flamingos obowiązuje całkowity (obejmujący również balkony i tarasy pokojowe) zakaz palenia papieros ów, marihuany, świeczek. W przypadku palenia w domu zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 200 euro, obejmująca czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo PPOŻ zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i innych urządzeń przenośnych do grzania. 
 7. i innych urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów PPOŻ obciążają w całości Najemcę.
 8. Ze względów bezpieczeństwa przed wyjściem z apartamentu Najemca zobowiązuje się wyłączyć wszystkie urządzenie elektryczne (bojler, klimatyzacja, płyta elektryczna, grzejniki, pralka itp.).
 9. Najemca zobowiązuje się do zamykania drzwi wejściowych apartamentu na dwa zamki za każdym razem kiedy opuszcza lokal, oraz zamykania drzwi balkonowych i wszystkich okien.
 10. Dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz apartamentu podczas całego pobytu należy do Najemcy. Zabrania się wyrzucania do toalety produktów higienicznych typu podpaski, wkładki higieniczne i ręczniki papierowe.
 11. Zabrania się wynosić z apartamentu elementów wyposażenia, koców, ręczników łazienkowych czy naczyń kuchennych. Można wynosić jedynie zestaw plażowy (koc plażowy, ręczniki plażowe, parasol, leżaki). 
 12. Przed opuszczeniem apartamentu Opiekun mieszania, w obecności Najemcy ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących, a Najemcy oddają mu komplet kluczy.
 13. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w apartamencie.
 14. Za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub braki przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Najemcy lub osób go odwiedzających, odpowiedzialność materialną ponosi Najemca. Szkody zostaną rozliczone z kaucji. Jeśli kwota naprawy zniszczeń przekroczy kwotę kaucji, Najemca zobowiązany jest pokryć różnicę.
 15. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług Casa de Flamingos nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości i mieszkańców osiedla na którym znajduje się Casa de Flamingos
 16. Klimatyzacji należy używać wyłącznie przy zamkniętych drzwiach i oknach.

§ 5

Odpowiedzialność Casa de Flamingos

 1. W  przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepis kodeksu cywilnego
 2. Casa de Flamingos nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym miejscu parkingowym. Casa de Flamingos nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na miejscu parkingowym.

§ 6

Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty pozostawione w Casa de Flamingos będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.
 2. W przypadku braku dyspozycji, Casa de Flamingos będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 7

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje opiekun domu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Casa de Flamingos, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§ 8

Postanowienia Końcowe

 1. Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia prosimy zgłaszać bezpośrednio: telefonicznie na numer kontaktowy właściciela +48 501437865 +48696042521 lub adres mailowy: kontakt@casadeflamingos.com 
 2. W ogrodzie przed wejściem do domu są zainstalowane są dwie kamery.   Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwa Gości oraz innych osób przebywających na terenie Casa de Flamingos lub w jego okolicy.
 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Umowy Najmu oraz regulaminem użytkowania apartamentu, które akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W wypadku nieprzestrzegania warunków wymienionych w §2 przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę bez zwrotu wcześniej uiszczonej zapłaty.
 5. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa od podanej przy rezerwacji, Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty lub zażądać bezwzględnego opuszczenia apartamentu.
 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane w Sądzie Rejonowym Wynajmującego.

§ 9
RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Aneta Duda-Jaśkiewicz i Radosław Jaśkiewicz, zwani dalej 
  „Administratorem”. Dane kontaktowe kontakt@casadeflamingos.com 
 2. Dane osobowe przekazywane przez Gości są zbierane, przetwarzane przez Administratora w celach wykonania umowy lub czynności w procesie rezerwacji/reklamacji oraz wysyłki informacji marketingowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć Administrator oraz podmioty świadczące na rzecz   Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy, jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność osiągnięcia celu przetwarzania danych.

Social media

© 2023 Casa de Flamingos Created with MyGraf